عنصر ها و نشانه های شیمیایی

معرفی نشانه ها و عنصر های شیمیایی

.عنصر ها مواد خالصی هستند که از یک نوع اتم ساخته شد باشند. عنصر ها به سه دسته تقسیم می شوند . فلز .نافلز و شبه فلز .فلز مانند عکس بالا یعنی طلاو شبه فلز مانند کلر

نشانه های شیمیایی

دانشمندان برای اینکه کار خود را راحت تر کنند برای هر عنصر یک نشانه ی خاص استفاده کرده اند مانند کربن (سی)انگلیسی استفاده میشود مانند عکس بالا . همه ی نشانه های شیمیایی در جدولی به نام جدول تناوبی جمع شده است با نشان دادن عدد جرمی و اتمی آن ها